informace pro klienty

1.                  

  • Zprostředkovatel je zapsán v Registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů (dále též „Registr“) pojistných událostí jakožto Pojišťovací agent, pod registračním číslem 030543PA.
  • Zápis v registru lze ověřit na stránkách České národní banky na internetové adrese http://ispoz.cnb.cz/RegistrVyhledavani.aspx nebo u České národní banky, Na Příkopě 28, 115 01 Praha 1.
  • Zprostředkovatel a podřízený pojišťovací zprostředkovatel, prohlašují, že nemají jakýkoli přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo kapitálu kteréhokoli z pojišťoven přesahující 10%.
  • Zprostředkovatel a podřízený pojišťovací zprostředkovatel prohlašují, že žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý ani nepřímý podíl na kapitálu nebo hlasovacích právech Zprostředkovatele ani podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele, přesahující 10%.
  • Na Zprostředkovatele a podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele, lze podat stížnost v sídle Zprostředkovatele, případně emailem na adresu info@regroup.cz, případně též u České národní banky, Na Příkopě 28, 115 01 Praha. Na Zprostředkovatele je možné podat žalobu u Obvodního soudu pro Prahu 1, Ovocný trh 14, 112 94 Praha 1.
  • Zprostředkovatel a podřízený pojišťovací zprostředkovatel, vykonává činnost dle §21 odst. 6 písm. c) Zákona č. 38/2004 Sb. O pojišťovacích zprostředkovatelích.
  • Zprostředkovatel je oprávněn zprostředkovávat životní i neživotní pojištění pro více pojišťoven a na požádání klienta je povinen mu tyto pojišťovny sdělit.
  • Klientovi bude na základě jeho žádosti předloženo osvědčení o zápisu v Registru a způsobu odměňování Zprostředkovatele či jeho podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele.
  • Klient svým podpisem potvrzuje, že:

výše uvedené informace mu byly poskytnuty jasně, přesně, srozumitelnou formou a s dostatečným časovým prostorem pro to, aby se s nimi seznámil,

byly před uzavřením pojistné smlouvy oznámeny veškeré informace podle §66 zákona č. 37/2000 Sb.,

převzal kopii tohoto formuláře.