informace pro klienty

1.                 

  • Samostatný zprostředkovatel je na základě zmocnění pojistitelem oprávněn sjednávat produkty z nabídky pojistitele. Dozorovým orgánem nad činností samostatného zprostředkovatele je Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 003  Praha 1, tel. 224 411 111. Samostatný zprostředkovatel je zapsán v registru samostatných zprostředkovatelů, vedeném ČNB. Zápis v registru je možno ověřit na internetových stránkách ČNB – www.cnb.cz v sekci registr samostatných zprostředkovatelů, případně telefonicky na čísle 224 411 111.
  • Samostatný zprostředkovatel nemá přímý, ani nepřímý vliv na hlasovacích právech a kapitálu pojistitele převyšující 10%. Pojistitel nemá přímý ani nepřímý vliv na hlasovacích právech a kapitálu samostatného zprostředkovatele převyšující 10% ve smyslu ust. § 7, písm. g) zákona č. 107/2018 Sb., Zákon o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZDPZ“).
  • Zprostředkovatel při zprostředkování této pojistné smlouvy vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jménem a na účet pojistitele, přičemž další pojišťovny, pro které vykonává činnost pojišťovacího agenta, Vám na požádání sdělí. Samostatný zprostředkovatel poskytuje rady a analýzy produktů ve smyslu § 78 ZDPZ.
  • Samostatný zprostředkovatel je odměňován pojistitelem. Zprostředkovatelská činnost zprostředkovatele může být kromě zaměstnanců samostatného zprostředkovatele vykonávána také prostřednictvím vázaného zástupce zprostředkovatele.
  • Klient bere na vědomí, že je oprávněn požadovat poskytnutí informací o způsobu odměňování samostatného zprostředkovatele, přičemž tato informace musí být klientovi na základě jeho žádosti (adresované na sídlo společnosti) poskytnuta.
  • Bude-li klient s prací některého ze zaměstnanců nebo vázaného zástupce zprostředkovatele nespokojen, je oprávněn stěžovat si členům statutárního orgánu samostatného zprostředkovatele, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla samostatného zprostředkovatele.
  • Stížnost a podnět k výkonu státního dozoru nad provozováním činnosti samostatného zprostředkovatele lze podat u ČNB (www.CNB.cz), popřípadě žalobu na něj u věcně a místně příslušného soudu.
  • V případě stížnosti na zprostředkovatele je možné v případě neživotního pojištění podat návrh na řešení sporu České obchodní inspekci (www.coi.cz) nebo Kanceláři ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz), v případě produktů životního pojištění lze stížnost na samostatného zprostředkovatele také podat k finančnímu arbitrovi (www.finarbitr.cz).
  • Je možno rovněž postupovat ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Výše uvedené informace jsou klientovi poskytnuty jasně, přesně a srozumitelnou formou před uzavřením pojistné smlouvy. Klient seznámení s těmito informacemi potvrdí svým podpisem na formuláři „Záznam požadavků a potřeb klienta“.